Black Privacy Filter

일반형 정보보호 보안필름 / 강력한 정보 보호 기능

간편한 설치 / 눈부심&난반사 방지 / 강한 내구성 & 스크래치 방지  

전체
모니터용
노트북용
터치노트북용
넷북용
맥용
* 주의 : 실제 화면사이즈를 직접 측정 후 규격과 일치하는 제품으로 구매 바랍니다.

PF15.0W9 (15.0

 • PF15.0W9
 • 삼성 9 Always
 • 334
 • 188
 • 15.0”
 • 09
 • 16
 • 15.0인치
  (15.0”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  334 X 188
 • Black Privacy Filter
 • 15.0인치 (15.0”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 334 X 188(mm)

PF156W9B (15.6

 • PF156W9B
 • 15.6" Wide 노트북용
 • 345
 • 194
 • 15.6”
 • 09
 • 16
 • 15.6인치
  (15.6”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  345 X 194
 • Black Privacy Filter
 • 15.6인치 (15.6”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 345 X 194(mm)

PF154W1B (15.4

 • PF154W1B
 • 15.4" Wide 노트북용
 • 333
 • 208
 • 15.4”
 • 10
 • 16
 • 15.4인치
  (15.4”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  333 X 208
 • Black Privacy Filter
 • 15.4인치 (15.4”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 333 X 208(mm)

PF150C3B (15.0

 • PF150C3B
 • 15.0" 노트북용
 • 304
 • 228
 • 15”
 • 03
 • 04
 • 15인치
  (15”)
 • 화면비율
  04 : 03
 • 화면규격(mm)
  304 X 228
 • Black Privacy Filter
 • 15인치 (15”)
  화면비율 04 : 03
  화면규격 304 X 228(mm)

PF141W1B (14.1

 • PF141W1B
 • 14.1" Wide 노트북용
 • 304
 • 190
 • 14.1”
 • 10
 • 16
 • 14.1인치
  (14.1”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  304 X 190
 • Black Privacy Filter
 • 14.1인치 (14.1”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 304 X 190(mm)

PF133W9B (13.3

 • PF133W9B
 • 13.3" Wide 노트북용
 • 294
 • 166
 • 13.3”
 • 09
 • 16
 • 13.3인치
  (13.3”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  294 X 166
 • Black Privacy Filter
 • 13.3인치 (13.3”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 294 X 166(mm)

PF125W9B (12.5

 • PF125W9B
 • 12.5" Wide 노트북용
 • 277
 • 156
 • 12.5”
 • 09
 • 16
 • 12.5인치
  (12.5”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  277 X 156
 • Black Privacy Filter
 • 12.5인치 (12.5”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 277 X 156(mm)

PF140W9B (14.0

 • PF140W9B
 • 14.0" Wide 노트북용
 • 310
 • 175
 • 14”
 • 09
 • 16
 • 14인치
  (14”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  310 X 175
 • Black Privacy Filter
 • 14인치 (14”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 310 X 175(mm)

PF133C3B (13.3

 • PF133C3B
 • 13.3" 노트북용
 • 270
 • 203
 • 13.3”
 • 03
 • 04
 • 13.3인치
  (13.3”)
 • 화면비율
  04 : 03
 • 화면규격(mm)
  270 X 203
 • Black Privacy Filter
 • 13.3인치 (13.3”)
  화면비율 04 : 03
  화면규격 270 X 203(mm)

PF160W9B (16.0

 • PF160W9B
 • 16.0" Wide 노트북용
 • 354
 • 200
 • 16”
 • 09
 • 16
 • 16인치
  (16”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  354 X 200
 • Black Privacy Filter
 • 16인치 (16”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 354 X 200(mm)

PF141C3B (14.1

 • PF141C3B
 • 14.1" 노트북용
 • 286
 • 214
 • 14.1”
 • 03
 • 04
 • 14.1인치
  (14.1”)
 • 화면비율
  04 : 03
 • 화면규격(mm)
  286 X 214
 • Black Privacy Filter
 • 14.1인치 (14.1”)
  화면비율 04 : 03
  화면규격 286 X 214(mm)

PF133W1B (13.3

 • PF133W1B
 • 13.3" Wide 노트북용
 • 287
 • 179
 • 13.3”
 • 10
 • 16
 • 13.3인치
  (13.3”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  287 X 179
 • Black Privacy Filter
 • 13.3인치 (13.3”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 287 X 179(mm)

PF121W1B (12.1

 • PF121W1B
 • 12.1" Wide 노트북용
 • 261
 • 164
 • 12.1”
 • 10
 • 16
 • 12.1인치
  (12.1”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  261 X 164
 • Black Privacy Filter
 • 12.1인치 (12.1”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 261 X 164(mm)

PF121C3B (12.1

 • PF121C3B
 • 12.1" 노트북용
 • 247
 • 186
 • 12.1”
 • 03
 • 04
 • 12.1인치
  (12.1”)
 • 화면비율
  04 : 03
 • 화면규격(mm)
  247 X 186
 • Black Privacy Filter
 • 12.1인치 (12.1”)
  화면비율 04 : 03
  화면규격 247 X 186(mm)