Black Privacy Filter

일반형 정보보호 보안필름 / 강력한 정보 보호 기능

간편한 설치 / 눈부심&난반사 방지 / 강한 내구성 & 스크래치 방지  

전체
모니터용
노트북용
넷북용
맥용
* 주의 : 실제 화면사이즈를 직접 측정 후 규격과 일치하는 제품으로 구매 바랍니다.

PF 23.8W9 (23.8

 • PF 23.8W9
 • 23.8" Wide 모니터용
 • 528
 • 297
 • 23.8”
 • 9
 • 16
 • 23.8인치
  (23.8”)
 • 화면비율
  16 : 9
 • 화면규격(mm)
  528 X 297
 • Black Privacy Filter
 • 23.8인치 (23.8”)
  화면비율 16 : 9
  화면규격 528 X 297(mm)

PF 27.0W9 (27.0

 • PF 27.0W9
 • 27.0" Wide 모니터용
 • 598
 • 337
 • 27”
 • 09
 • 16
 • 27인치
  (27”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  598 X 337
 • Black Privacy Filter
 • 27인치 (27”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 598 X 337(mm)

PF 24.0W (24.0

 • PF 24.0W
 • 24.0" Wide 모니터용
 • 519
 • 325
 • 24”
 • 10
 • 16
 • 24인치
  (24”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  519 X 325
 • Black Privacy Filter
 • 24인치 (24”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 519 X 325(mm)

PF 24.0W9 (24.0

 • PF 24.0W9
 • 24.0" Wide 모니터용
 • 532
 • 299
 • 24”
 • 09
 • 16
 • 24인치
  (24”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  532 X 299
 • Black Privacy Filter
 • 24인치 (24”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 532 X 299(mm)

PF 23.6W9 (23.6

 • PF 23.6W9
 • 23.6" Wide 모니터용
 • 522
 • 294
 • 23.6”
 • 09
 • 16
 • 23.6인치
  (23.6”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  522 X 294
 • Black Privacy Filter
 • 23.6인치 (23.6”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 522 X 294(mm)

PF 23.0W9 (23.0

 • PF 23.0W9
 • 23.0" Wide 모니터용
 • 510
 • 287
 • 23”
 • 09
 • 16
 • 23인치
  (23”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  510 X 287
 • Black Privacy Filter
 • 23인치 (23”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 510 X 287(mm)

PF 22.0W (22.0

 • PF 22.0W
 • 22.0" Wide 모니터용
 • 474
 • 297
 • 22”
 • 10
 • 16
 • 22인치
  (22”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  474 X 297
 • Black Privacy Filter
 • 22인치 (22”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 474 X 297(mm)

PF 21.5W9 (21.5

 • PF 21.5W9
 • 21.5" Wide 모니터용
 • 477
 • 268
 • 21.5”
 • 09
 • 16
 • 21.5인치
  (21.5”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  477 X 268
 • Black Privacy Filter
 • 21.5인치 (21.5”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 477 X 268(mm)

PF 20.0W9 (20.0

 • PF 20.0W9
 • 20.0" Wide 모니터용
 • 443
 • 250
 • 20”
 • 09
 • 16
 • 20인치
  (20”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  443 X 250
 • Black Privacy Filter
 • 20인치 (20”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 443 X 250(mm)

PF 19.0 (19.0

 • PF 19.0
 • 19.0" 모니터용
 • 377
 • 302
 • 19”
 • 04
 • 05
 • 19인치
  (19”)
 • 화면비율
  05 : 04
 • 화면규격(mm)
  377 X 302
 • Black Privacy Filter
 • 19인치 (19”)
  화면비율 05 : 04
  화면규격 377 X 302(mm)

PF 18.5W9 (18.5

 • PF 18.5W9
 • 18.5" Wide 모니터용
 • 410
 • 231
 • 18.5”
 • 09
 • 16
 • 18.5인치
  (18.5”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  410 X 231
 • Black Privacy Filter
 • 18.5인치 (18.5”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 410 X 231(mm)

PF 17.0 (17.0

 • PF 17.0
 • 17.0" 모니터용
 • 338
 • 271
 • 17”
 • 04
 • 05
 • 17인치
  (17”)
 • 화면비율
  05 : 04
 • 화면규격(mm)
  338 X 271
 • Black Privacy Filter
 • 17인치 (17”)
  화면비율 05 : 04
  화면규격 338 X 271(mm)

PF 30.0W (30.0

 • PF 30.0W
 • 30.0" Wide 모니터용
 • 640
 • 400
 • 30”
 • 10
 • 16
 • 30인치
  (30”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  640 X 400
 • Black Privacy Filter
 • 30인치 (30”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 640 X 400(mm)

PF 20.1W (20.1

 • PF 20.1W
 • 20.1" Wide 모니터용
 • 434
 • 272
 • 20.1”
 • 10
 • 16
 • 20.1인치
  (20.1”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  434 X 272
 • Black Privacy Filter
 • 20.1인치 (20.1”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 434 X 272(mm)

PF 20.1 (20.1

 • PF 20.1
 • 20.1" 모니터용
 • 409
 • 307
 • 20.1”
 • 04
 • 05
 • 20.1인치
  (20.1”)
 • 화면비율
  05 : 04
 • 화면규격(mm)
  409 X 307
 • Black Privacy Filter
 • 20.1인치 (20.1”)
  화면비율 05 : 04
  화면규격 409 X 307(mm)

PF 19.0W (19.0

 • PF 19.0W
 • 19.0" Wide 모니터용
 • 411
 • 257
 • 19”
 • 10
 • 16
 • 19인치
  (19”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  411 X 257
 • Black Privacy Filter
 • 19인치 (19”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 411 X 257(mm)

PF 18.1 (18.1

 • PF 18.1
 • 18.1" 모니터용
 • 359
 • 287
 • 18.1”
 • 04
 • 05
 • 18.1인치
  (18.1”)
 • 화면비율
  05 : 04
 • 화면규격(mm)
  359 X 287
 • Black Privacy Filter
 • 18.1인치 (18.1”)
  화면비율 05 : 04
  화면규격 359 X 287(mm)

PF 17.3W9 (17.3

 • PF 17.3W9
 • 17.3" Wide 모니터용
 • 383
 • 215
 • 17.3”
 • 09
 • 16
 • 17.3인치
  (17.3”)
 • 화면비율
  16 : 09
 • 화면규격(mm)
  383 X 215
 • Black Privacy Filter
 • 17.3인치 (17.3”)
  화면비율 16 : 09
  화면규격 383 X 215(mm)

PF 17.0W (17.0

 • PF 17.0W
 • 17.0" Wide 모니터용
 • 368
 • 230
 • 17”
 • 10
 • 16
 • 17인치
  (17”)
 • 화면비율
  16 : 10
 • 화면규격(mm)
  368 X 230
 • Black Privacy Filter
 • 17인치 (17”)
  화면비율 16 : 10
  화면규격 368 X 230(mm)